AMtech

Karakterisering af akustisk kalkknuser apparatur til drikkevand systemer (KARAKALK)

AMtech apparatet inducerer ændringer i aflejret kalk krystallinske struktur gennem lydbølger. Denne effekt er forsøgt kortlagt gennem måling af 12 parametre af AMtech behandlet vand: viskositet, densitet, pH, reduktion/oxidationspotentiale, overfladespænding, magnetisk emission, fourier transformeret infrarød spektroskopi af vand, raman spektroskopi af vand, X-ray difraktions spektroskopi af tørstof, almindelig mikroscopi, scanning electron mikroscopi, partikelladning i vandprøver (Zeta potentiale). Det kan generelt konkluderes, at der er set flere indikationer for, at Amtech apparatet har efter en times behandling, en øget effekt på partikelladning i vandet. Dette ses på indtørrede vanddråbers morfologi og på zeta potentiale målinger af vandprøver. Om dette så påvirker kalkudfældingen vides ikke endnu.