LNH water

LNH water

Klimatilpasningstiltag med det formål at reducere oversvømmelser fra skybrud i byer og de dertil relaterede skader har meget høj prioritet for beslutningstagere og mere generelt for den urbane sektor. Aktuelle analyser fra f.eks. Smith Innovation, Environmental Business International, Verdensbanken og andre aktører peger således alle i retning af en stadig stigende efterspørgsel efter løsninger i de kommende år såvel nationalt som internationalt. I denne forbindelse er tilgængeligheden af konkrete værktøjer som kan understøtte robust beslutningstagning under høj usikkerhed og relateret til de fremtidige klimaændringer helt essentiel. Relevante analyser i denne sammenhæng omfatter blandt andet klimarelaterede risikoanalyser, som angiver de forventelige samfundsmæssige omkostninger som følge af en øget risiko og intensitet af skybrud både set med et kort sigte og over en længere tidshorisont. Det gælder også detaljerede cost‐benefit analyser af diverse klimatilpasningstiltag, som inddrager ikke bare de direkte reduktioner i skadesomkostningerne ved forskellige tiltag, men også evt. øget værdiskabelse ved etableringen af f.eks. grønne områder og dermed deres økonomiske bæredygtighed. Udviklingen af et integreret og brugervenligt værktøj, som blandt andet adresserer disse spørgsmål vil gøre det muligt for beslutningstagere, lokalt såvel som nationalt og internationalt, at klimasikre fremtidens byer med udgangspunkt i principper som økonomisk bæredygtighed og med hensyntagen til andre prioriteringer i urbane miljøer. Det vil også kunne medvirke til implementering af multifunktionelle løsninger, som på en gang øger byers værdi samtidig med, at det urbane miljø bliver mere robust over de hyppigere og mere intense skybrud som forventes under et ændret klima.

Innovationsforløbet forventes at bidrage til udviklingen af moduler, der er kompatible med MOPS (Et Model OPbygnings System). MOPS er et software værktøj udviklet af LNH Water med henblik på modeldokumentation, reproduktion, nedarvning af ændringer i systemet, håndtering af modelreduktion og delmodeller samt håndtering af data og modeller for styringsstrategier, klimatilpasning, skybrudsprojekter, renovering, vandplaner, separatkloakering osv. Modulerne vil give bedre mulighed for at prioritere klimatilpasningsindsatsen, hvorved kommunerne og øvrige aktører får mere for pengene. Konkret forventes udviklingen at komme til at danne grundlag for et nyt planlægningsværktøj til prioritering af integrerede klimatilpasningsløsninger i byer i relation til oversvømmelser forårsaget af skybrud.Gå til LNH waters hjemmeside.